<bdo id="866w6"><center id="866w6"></center></bdo>
 • 《頗》

  更新時間: 2020-07-19 15:29:59 站長百科


  [ pō ]

  基本解釋

  1. 偏,不正 :偏~?!??!?。

  2. 很,相當地;~為(wéi)?!??!??!詾槿?。

  3. 姓。
  相關詞匯
  偏頗
  [ piān pō ]

  不公平;偏袒
  頗說
  [ pō shuō ]

  邪說。
  頗棱
  [ pō léng ]

  即菠菜。
  頗側
  [ pō cè ]

  偏側,不正。
  頗奈
  [ pō nài ]

  亦作“ 頗耐 ”。猶可惡,可恨。本為不可奈何之義,引申為詈詞。
  頗辟
  [ pō pì ]

  見“ 頗僻 ”。
  頗超
  [ pō chāo ]

  復姓。見《舊唐書·西戎傳·常項羌》。
  頗耐
  [ pō nài ]

  見“ 頗奈 ”。
  無平不頗
  [ wú píng bù pō ]

  指凡事沒有始終平直而不遇險阻的。
  頗頗
  [ pō pō ]

  1.猶頻頻。宋 陳師道 《持善序》:“ 紹圣 二年之春,客 東都 ,晝而燕坐,見 大通禪師 ,俯指授使具二愿,於是頗頗採《華嚴》、《寶積》而第次之,愿與信者而盡心焉?!?2.猶很是。 元 石德玉 《曲江池》楔子:“[ 鄭府尹 白]:所生一子,叫做 鄭元和 ,今年二十一歲了,從幼兒教他讀書,頗頗有些學問?!薄缎咽篮阊浴埻⑿闾由雀浮?“ 張權 自到 蘇州 ,生意順溜,頗頗得過?!?李劼人 《天魔舞》第十二章:“﹝婦人﹞顧盼生姿,而那瘦得像竹竿的身材,和微聳的兩肩,和微凸的胸膛,反而頗頗有點一九二○年 巴黎 的小家碧玉的風度?!?br> 頗邪
  [ pō xié ]

  偏頗邪惡。 《左傳·昭公二十年》:“其適遇淫君,外內頗邪,上下怨疾,動作辟違,從欲厭私?!?唐 白居易 《請以族類求賢策》:“以正直克己者,必用於正直,不用於頗邪?!?br> 頗脫
  [ pō tuō ]

  時或,間或。
  頗類
  [ pō lèi ]

  1.亦作“ 頗纇 ”。偏頗不平?!蹲髠鳌ふ压辍?“刑之頗類,獄之放紛?!?孔穎達 疏:“ 服虔 讀類為纇,解云:‘頗,偏也;纇,不平也?!?2.引申指瑕疵,缺點。 唐 柳宗元 《與友人論為文書》:“古今號文章為難,足下知其所以難乎?非謂比興之不足、恢拓之不遠、鉆礪之不工、頗纇之不除也,得之為難,知之愈難耳?!?br> 頗激
  [ pō jī ]

  猶偏激。
  頗僻
  [ pō pì ]

  邪佞,不正。
  頗為
  [ pō wéi ]

  很–用在表示心理狀態的動詞或形容詞前面,表示程度很高,但還未達到最高點
  頗敗
  [ pō bài ]

  稍微挫敗。
  頗譏
  [ pō jī ]

  謂微有譏刺。
  頗羅
  [ pō luó ]

  口敞底淺的飲酒器。 亦泛指酒杯。
  頗甚
  [ pō shèn ]

  猶甚極。唐 杜甫 《白水明府舅宅喜雨》詩:“ 湯 年旱頗甚,今日醉絃歌?!?唐 李肇 《唐國史補》卷中:“ 鄭云逵 與 王彥伯 鄰居,嘗有客來求醫,誤造 云逵 門, 云逵 知之,延入與診候曰:‘熱風頗甚?!?宋 蘇舜欽 《火疏》:“陛下即位,未及十年,數歲連遭水澇,雖徵賦咸入,而百姓頗甚困乏?!?br> 頗極
  [ pō jí ]

  1.猶竭盡。 2.極為,非常。
  頗我
  [ pō wǒ ]

  猶彼我。謂我是彼非。頗,通“ 彼 ”。
  頗孚
  [ pō fú ]

  得到支撐、支持
  頗覆
  [ pō fù ]

  1.謂偏至一側,只覆蓋住一部分。 2.傾倒。
  頗牧
  [ pō mù ]

  1.戰國時趙國名將廉頗與李牧的并稱。 2.名將的代稱。
  頗有
  [ pō yǒu ]

  十分;十分有
  頗失
  [ pō shī ]

  偏差過失。
  無頗
  [ wú pō ]

  謂持正不偏?!蹲髠鳌ふ压辍?“ 婼 將與 季氏 訟,書辭無頗?!?唐 張存則 《舞中成八卦賦》:“是以知舞以適道無頗;樂以審政同和?!?元 袁桷 《挽播州宣撫揚資德》詩:“幼成端有種,帝鑒的無頗?!?br> 頗颣
  [ pō lèi ]

  見“ 頗類 ”。
  頗采
  [ pō cǎi ]

  稍微采用。 《史記·六國年表序》:“獨有《秦記》,又不載日月,其文略不具。然 戰國 之權變亦有可頗采者,何必上古?!?br> 頗緣
  [ pō yuán ]

  指飾有斜紋的邊緣。
  頗瓈
  [ pō lí ]

  見“ 頗黎 ”。
  頗梨
  [ pō lí ]

  指狀如水晶的寶石。
  頗回
  [ pō huí ]

  偏差不正?!稌x書·涼武昭王李玄盛傳》:“正為五百年鄉黨婚親相連,至于公理,時有小小頗迴,為當隨宜斟酌?!?br> 頗豐
  [ pō fēng ]

  相當多、豐盛、豐富
  起頗
  [ qǐ pō ]

  戰國 名將 白起 和 廉頗 的并稱。
  頗食
  [ pō shí ]

  對吃方面比較隨便,不挑剔。
  頗險
  [ pō xiǎn ]

  猶險詖。 邪惡不正。
  頗辭
  [ pō cí ]

  不正之辭,邪說。
  頗胝
  [ pō zhī ]

  見“ 頗胝迦 ”。
  頗璃
  [ pō lí ]

  見”頗黎”。
  頗具
  [ pō jù ]

  很有……的意思。
  頗偏
  [ pō piān ]

  猶偏頗。
  踦頗
  [ yǐ pō ]

  偏頗;片面。
  平頗
  [ píng pō ]

  見“ 平陂 ”。
  傾頗
  [ qīng pō ]

  不正。 頗,偏。
  頗負盛名
  [ pō fù shèng míng ]

  相當的有名聲
  失之偏頗
  [ shī zhī piān pō ]

  意同有失于偏頗,意思是在公正與不公正方面有失誤,即不公正。
  頗胝迦
  [ pō zhī jiā ]

  亦作“ 頗眂迦 ”。指狀如水晶的寶石。
  頗眩伽
  [ pō xuàn jiā ]

  即頗胝迦。


  久久综合88日本最大,超污无遮挡无码网址免费,亚洲情a成黄在线观看动漫gv
  <bdo id="866w6"><center id="866w6"></center></bdo>